Preview

Доклады Национальной академии наук Беларуси

Расширенный поиск

СПЕЦЫФІКА МАСТАЦКАГА МАДЭЛЯВАННЯ ТВОРА СРОДКАМІ ІНШАЙ МОВЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ПЕРАКЛАДАЎ РАМАНА І. МЕЛЕЖА "МІНСКІ НАПРАМАК")

Полный текст:

Аннотация

Теоретически осмысливаются и анализируются переводы на русский язык романа "Минское направление" классика белорусской литературы Ивана Мележа. Осуществляется анализ путем сравнения, сопоставления текстов переводов, сделанных Л. Шапиро и Л. Раковским, с авторскими редакциями произведения, созданными И. Мележем на протяжении двадцати пяти лет.

Об авторе

Н. В. ЯКАВЕНКА
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск
Беларусь


Список литературы

1. Яскевіч А. Сумежжа: мова, пераклад, вытокі прозы. Мінск, 1994. – 253 с.

2. Кудраўцаў І. // ЛіМ. 1950. 3 чэрв. С. 2–3.

3. Маўр Я. // ЛіМ. 1950. 12 жн. С. 3.

4. Мушынскі М. І. Беларуская крытыка і літаратуразнаўства: 40-я – першая палавіна 60-х гадоў. Мінск, 1985. – 342 с.

5. Бугаёў Д. // Полымя. 1975. № 1. С. 194–228.

6. Мележ I. Збор твораў: у 10 т. Мінск: Мастац. літ., 1980–1984. Т. 3: Мінскі напрамак: Раман у трох кнігах. Кніга першая: Хмары на світанні / Рэд. С. А. Андраюк. 1980. – 413 с.; Т. 4: Мінскі напрамак: раман у трох кнігах. Кніга другая: Мінск за небакраем. Кніга трэцяя: Будучыня з намі / Рэд. С. А. Андраюк. 1981. – 559 с.; Т. 8: Жыццёвыя клопаты: арт., эсэ, інтэрв’ю / Рэд. А. С. Яскевіч. 1983. – 686 с.

7. Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. Мінск, 2001. – 384 с.

8. Мележ I. Мінскі напрамак. Мінск, 1952. – 727 с.

9. Мележ И. Минское направление. М., 1954. – 719 с.

10. Матукоўскі М. Апошняе інтэрв’ю: Успаміны пра Івана Мележа. Мінск, 1982. – 254 с.

11. Дзюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / пер. со словацк. И. А. Богдановой. М., 1979. – 320 с.

12. Мележ І. Мінскі напрамак: раман у 2 т. Мінск, 1958. Т. 1: Хмары на світанні. – 349 с.; Т. 2: Мінск за небакраем. Будучыня з намі. – 455 с.

13. Мележ И. Минское направление. М.; Л., 1961. – 716 с.

14. Мележ И. Минское направление. М., 1973. – 760 с.

15. Бугаёў Д. Я. Вернасць прызванню: Творчая індывідуальнасць І. Мележа. Мінск, 1977. – 239 с.

16. Арнаудов М. Психология литературного творчества / пер. с болг. Д. Д. Николаев. М., 1970. – 654 с.


Рецензия

Просмотров: 3387


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-8323 (Print)
ISSN 2524-2431 (Online)